📞 220 570 270

Používateľská príručka
V  Pokročilé funkce v úrovni Architect

Kapitola 48 - Přehled operátorů pro výpočet výchozí hodnoty polí

V tejto kapitole:

Tato kapitola nabízí stručný přehled operátorů a jejich argumentů, které jsou v aplikaci dostupné, a které můžete použít při definici výrazů pro výpočet výchozí hodnoty polí. Podrobný popis principu fungování vypočítávané výchozí hodnoty polí a práce s editorem pro tvorbu výrazů naleznete v kapitole 47, sekce Výchozí hodnota pole.

Operátory jsou rozřazeny do několika tématických okruhů a jsou popisovány pod názvy, které se zobrazují v nabídce výběrového seznamu kolonky Kategorie v editoru výrazů.

Některé operátory obsahují argument Filtr s tabulkou pro definici filtrovacích podmínek, viz např. obrázek 48.25. Podmínky v této tabulce je možné definovat obdobným způsobem jako podmínky na záložce Filtry v okně pro přizpůsobení sestav, viz kapitola 37, sekce Přizpůsobení sestavy typu Tabulka.

Numerické operátory

 • celá část z čísla – zaokrouhlí uvedené číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo
 • maximum – vrátí vyšší z uvedených číselných hodnot
 • minimum – vrátí nižší z uvedených číselných hodnot
 • odečíst (A - B) – vrátí rozdíl uvedených číselných hodnot
 • přičíst (A + B) – vrátí součet uvedených číselných hodnot
 • vynásobit (A * B) – vrátí součin uvedených číselných hodnot

  Na příkladu výpočtu pole Paušální náklady zbývající vyjadřujícím zbývající paušální náklady úkolů, obrázek 48.1, vidíte použítí numerických operátorů přičíst a vynásobit.


  PIC
  Obrázek 48.1: Výpočet výchozí hodnoty pole Paušální náklady zbývající

 • vydělit (A / B) – vrátí podíl uvedených číselných hodnot
 • zbytek po dělení (A mod B) – vrátí zbytek po dělení uvedených číselných hodnot
 • záporná hodnota výrazu – vrátí zápornou uvedenou číselnou hodnotu

Textové operátory

Operátory počítající pozice znaků považují za pozici jedna první znak uvedeného řetězce.

 • náhrada řetězce – v uvedeném řetězci nahradí všechny výskyty uvedené části řetězce novým řetězcem
 • hledat – vrátí pozici prvního znaku hledané části řetězce v uvedeném řetězci, pozici prvního znaku uvedeného ve vzoru, případně pozici prvního znaku neuvedeného ve vzoru v prohledávaném řetězci; podle zvoleného typu hledá zleva nebo zprava
 • délka – vrátí počet znaků v uvedeném řetězci
 • levá část – vrátí uvedený počet znaků od levého okraje uvedeného řetězce
 • odstranit mezery – vrátí uvedený řetězec bez mezer před a za řetězcem

  Na obrázku 48.2 je znázorněn výpočet hodnoty pomocného pole Základ názvu pro duplikování, které je používáno pro výpočet názvu projektu při operaci Zdvojit projekt. Vidíte zde příklad použítí operátorů odstranit mezery (TRIM), levá část (LEFT) a hledat, resp. typ hledat jeden mimo zprava (RFINDNOTOF). Výpočet nejdříve z pravé strany názvu projektu hledá první pozici, na které se nevyskytují čísla, poté vrátí levou část názvu projektu až k této pozici a následně před a za touto částí názvu projektu odstraní mezery.


  PIC
  Obrázek 48.2: Výpočet hodnoty pomocného pole Základ názvu pro duplikování

 • opakovat – vrátí tolikrát zkopírovaný uvedený řetězec, kolikrát je uvedeno
 • pravá část – vrátí uvedený počet znaků od pravého okraje uvedeného řetězce
 • převést na malá – vrátí uvedený řetězec napsaný malými písmeny
 • převést na velká – vrátí uvedený řetězec napsaný velkými písmeny, viz obrázek 47.20 výše
 • spojení řetězců s oddělovačem – vrátí uvedené řetězce spojené uvedeným oddělovačem; pokud bude jeden z uvedených řetězců vyhodnocen jako prázdná hodnota, vrátí se pouze zbývající řetězec a oddělovač se nepřidá

  Obrázek 48.3 ukazuje výpočet hodnoty pole Plný název schůzky, tedy názvu schůzky, který se zobrazuje v kalendáři činností. Je v něm použit operátor spojení řetězců s oddělovačem, v tomto příkladě spojení názvu schůzky a místa konání schůzky.


  PIC
  Obrázek 48.3: Výpočet hodnoty pole Plný název schůzky

 • znak na pozici – vrátí znak z uvedeného řetězce na uvedené pozici
 • nahrazení značek %1 až %9 výpočty – ve vzorovém řetězci nahradí značky uvedenými hodnotami; v kolonce Typ lze vybrat druh značek, např. #1 až #9, $1 až $9, &1 až &9.

  Na obrázku 48.4 vidíte použití operátoru nahrazení značek na pomocném poli Adresní štítek, ve kterém je z hodnot jednotlivých polí evidovaných u společnosti (resp. konverzí hodnot těchto polí na text, viz dále) poskládána ucelená informace o adrese společnosti.


  PIC
  Obrázek 48.4: Výpočet hodnoty pole Adresní štítek

 • obsahuje – vrátí hodnotu ano, pokud uvedený řetězec či text obsahuje hledaný řetězec, v ostatních případech vrátí hodnotu ne
 • překódování – vrátí řetězec s uvedenou hodnotou překódovanou do formátu RTF, HTML nebo XML; formát a typ pole, které se má do daného formátu překódovat, je možné zvolit v kolonce Typ

  Obrázek 48.5 na příkladu pole Export kalendáře do MS projektu znázorňuje postup pro překódování údajů o pracovním kalendáři do formátu XML, který se používá při exportu z Instant Teamu do MS Projektu. Výstupní řetězec vrácený operátorem překódování je typicky ještě třeba konvertovat na text.


  PIC
  Obrázek 48.5: Detail výpočtu hodnoty pole Export kalendáře do MS Projektu

 • vytvoření souboru – vrátí přílohu uvedeného obsahu s uvedeným názvem

  Na obrázku 48.6 je uveden příklad použití operátoru vytvořit soubor – z pole Adresní štítek (viz obrázek 48.4 výše) je vytvořena příloha, se kterou je možné dále pracovat jako s jakoukoliv jinou přílohou připojenou k záznamu, např. stáhnout na počítač uživatele a následně vytisknout.


PIC

Obrázek 48.6: Příklad výpočtu výchozí hodnoty pro pole typu příloha

Časové operátory

U vybraných časových operátorů se nabízí typ „podle kalendáře“, při výběru tohoto typu je ve výpočtech zohledňováno nastavení pracovní doby v uvedeném pracovním kalendáři. Jestliže pracovní kalendář v argumentu není uveden nebo je vyhodnocen jako prázdná hodnota, použije se výchozí kalendář pracovní skupiny. Pokud není žádný kalendář označen jako výchozí, pak bude automaticky použit kalendář zabudovaný (s nastavenou pracovní dobou pondělí až pátek, 9 až 17 hodin).

Operátory počítající pořadí dnů v týdnů považují neděli jako nultý den v týdnu, pondělí jako první den v týdnu, úterý jako druhý atd.

 • budoucnost (A + B) – k uvedenému času přičte uvedenou pracnost, resp. k uvedenému datu přičte uvedený počet dnů; při volbě typu podle kalendáře je pracnost, resp. počet dnů přepočítáván podle nastavení pracovní doby v uvedeném pracovním kalendáři

  Na obrázku 48.7 znázorňujícím výpočet výchozí hodnoty pole Datum splatnosti u vydávaných faktur vidíte příklad použití operátoru budoucnost (A + B), kdy k datu vystavení faktury je přičtena hodnota pole Splatnost faktur z nastavení pracovní skupiny.


  PIC
  Obrázek 48.7: Výpočet výchozí hodnoty pole Datum splatnosti

 • kombinovat den a čas dne – vrátí hodnotu složenou ze dne a času dne
 • minulost (A - B)  – od uvedeného času odečte uvedenou pracnost, resp. od uvedeného data odečte uvedený počet dnů; při volbě typu podle kalendáře je pracnost, resp. počet dnů přepočítáván podle nastavení pracovní doby v uvedeném pracovním kalendáři
 • den v týdnu v rámci týdne – vrátí den v uvedeném pořadí od začátku týdne obsahujícího uvedený den, např. datum pátku (5. dne) v týdnu obsahujícím den uvedený v argumentu Libovolný den v týdnu
 • dnes – vrátí aktuální datum, viz operátor TODAY na obrázku níže

  Obrázek 48.8 zobrazuje výpočet výchozí hodnoty data, které se automaticky propíše do pole Datum uskutečnění při uzavření příležitosti. Pokud je splněna definovaná podmínka, tedy datum uskutečnění není zadáno, resp. má prázdnou hodnotu, nebo je větší než dnes, je hodnota pole nastavena na aktuální datum v okamžiku uzavření příležitosti. Pokud podmínka splněna není, je do pole propsána hodnota zadaná jako datum uskutečnění příležitosti.


  PIC
  Obrázek 48.8: Výpočet výchozí hodnoty pole Datum pro vyhrané příležitosti

 • n-tý den v týdnu v rámci měsíce – vrátí datum uvedeného dne v týdnu uvedeného pořadí v měsíci obsahujícím uvedený den, např. datum první středy daného měsíce; pokud se jako pořadí uvede pátý výskyt dne v měsíci, vrátí poslední výskyt uvedeného dne bez ohledu na počet výskytů v uvedeném měsíci
 • složení dne – vrátí hodnotu složenou z roku, měsíce a dne v měsíci
 • odečíst dobu trvání (A - B) – vrátí rozdíl uvedených pracností
 • přičíst dobu trvání (A + B) – vrátí součet uvedených pracností

  Výpočet pole Kombinovaná práce na obrázku 48.9 ukazuje použití operátoru přičíst dobu trvání (A + B).


  PIC
  Obrázek 48.9: Výpočet hodnoty pole Kombinovaná práce

 • vzdálenost (A - B) – odečte uvedená data a vrátí počet kalendářních dnů, resp. rozdíl mezi uvedenými daty vyjádřený v jednotkách pracnosti, při volbě typu podle kalendáře je rozdíl přepočítáván podle nastavení pracovní doby v uvedeném pracovním kalendáři

  Obrázek 48.10 znázorňuje výpočet pole Doba do vyřešení, tj. výpočet doby od přijetí požadavku do jeho uzavření, ve kterém je použit operátor vzdálenost (A - B) typu doba trvání podle kalendáře bez uvedení konkrétního pracovního kalendáře. Hodnota pole je tedy vypočítávána jako doba trvání podle nastavení pracovní doby výchozího pracovního kalendáře pracovní skupiny.


  PIC
  Obrázek 48.10: Výpočet hodnoty pole Doba do vyřešení

 • měsíc – vrátí číslo měsíce uvedeného dne
 • rok – vrátí rok uvedeného dne
 • den v měsíci – vrátí číslo dne v měsíci uvedeného dne
 • den v týdnu – vrátí pořadí dne v týdnu uvedeného dne
 • je konkrétní den v týdnu – vrátí hodnotu ano, pokud uvedený den odpovídá vybranému typu dne; jako typy se nabízí jednotlivé dny v týdnu (např. typ „den je Středa“)

Logické operátory

Logické operátory vrací vždy jednu z hodnot ano/ne, hodnoty vypočítané těmito operátory není možné měnit.

 • operátory nerovností A <= B, A <> B, A < B, A = B, A > B, A >= B – vrátí hodnotu ano, pokud uvedené argumenty odpovídají podmínkám nerovnosti, v ostatních případech vrátí hodnotu ne; v kolonce Typ těchto operátorů volíte typ hodnot, které chcete porovnávat, porovnávané hodnoty musí být stejného typu

  Na obrázku 48.11 vidíte výpočet hodnoty pomocného pole Je výchozí šablonou?, který vyhodnocuje, zda aktivní šablona projektu, pro kterou se výpočet provádí (operátor Aktivní záznam "SELF"v argumentu B), je shodná se šablonou nastavenou jako výchozí šablona projektu v pracovní skupině (operátor Odkaz přes záznam v argumentu A).


  PIC
  Obrázek 48.11: Výpočet hodnoty pomocného pole Je výchozí šablonou?

 • logický součet (A OR B) – vrátí hodnotu ano, pokud je pravdivý alespoň jeden z uvedených argumentů, v ostatních případech vrátí hodnotu ne
 • logický součin (A AND B) – vrátí hodnotu ano, pokud jsou pravdivé oba uvedené argumenty, v ostatních případech vrátí hodnotu ne
 • negace výrazu – vrátí opak logické hodnoty uvedeného výrazu

  Na obrázku 48.12 vidíte na pomocném poli Schvalovat směrné plány příklad použití operátoru negace výrazu. Pokud není v pracovní skupině žádný uživatel uveden jako schvalovatel směrných plánů projektů (operátor „je vícenásobná hodnota prázdná“ je vyhodnocen kladně), výpočet vrátí hodnotu ne.


  PIC
  Obrázek 48.12: Výpočet hodnoty pomocného pole Schvalovat směrné plány

 • podmíněný výraz – při splnění uvedené podmínky vrátí hodnotu uvedenou v argumentu „když pravda“, při nesplnění uvedené podmínky vrátí hodnotu uvedenou v argumentu „když nepravda“, viz obrázek 48.8

Referenční operátory

 • konstanta – vrátí hodnotu uvedenou v argumentu Hodnota
 • proměnná – vrátí hodnotu pole vybraného v kolonce Typ, viz např. obrázek 48.7
 • konverze z jiného typu – změní typ uvedeného výrazu na stejný typ jako je výraz, jehož hodnota je vypočítávána; typ výrazu, z kterého se konvertuje, určíte výběrem v kolonce Typ; následující tabulka shrnuje dostupné možnosti:
  KONVERZE NA TYP KONVERZE VRáTí  na číslo z typu čas dne, pracnost, pokrok počet minut uvedeného časového úseku  na číslo z typu příloha velikost přílohy  na číslo z typu řetězec číslo obsažené v řetězci, pokud řetězec obsahuje pouze čísla  na číslo z typu výběr ze seznamu číslo pořadí položky výběrového seznamu  na pracnost z typu čas dne, číslo hodnotu vyjadřující počet minut  na pracnost z typu pokrok kladnou číselnou hodnotu  na čas z typu den začátek dne  na den z typu čas pouze den  na čas dne z typu čas pouze hodnotu vyjadřující čas dne  na čas dne z typu číslo, pracnost hodnotu vyjadřující čas dne v minutách  na obrázek z typu příloha obrázek, pokud je příloha identifikovatelná jako obrázek  na obrázek z typu databáze ikonku databáze  na e-mailovou adresu z typu řetězec e-mailovou adresu, pokud řetězec odpovídá e-mailové adrese  na řetězec z typu čas, číslo textový řetězec  na řetězec z typu den textové vyjádření dne (pokud bude pole lokalizovatelné, výsledný řetězec bude odpovídat obvyklému zápisu dne v jednotlivých jazykových prostředích, viz kapitola 45, sekce Lokalizovatelnost hodnot vybraných polí)  na řetezec z typu výběr ze seznamu název položky výběrového seznamu  na řetezec z typu příloha, uživatel název přílohy, uživatele  na řetězec z typu e-mailová adresa, webový odkaz textový řetězec  na řetězec z typu text text spojený do jednoho řádku  na text z typu textový řetězec jednořádkový text  na text z typu formátovaný text text očištěný o formátování  na formátovaný text z typu text text, který bude možné formátovat  na výběr ze seznamu z typu číslo položku výběrového seznamu uvedeného pořadí  na vazbu mezi záznamy (předchůdci) z typu odkaz na záznam standardní vazbu mezi záznamy (předchůdci)  na odkaz na záznam z typu zdroj na uživatele vlastníka zdroje  na odkaz na záznam z typu uživatel na zdroj výchozí zdroj uživatele  na odkaz na záznam z typu vazba mezi záznamy záznam, ke kterému je vazba  na odkaz na záznam z typu odkaz na záznam záznam z databáze sjednocení (pokud je jeden záznam z databáze sjednocení a druhý záznam z databáze, jenž je prvkem databáze sjednocení)  na přílohu z typu obrázek příloha  na přílohu z typu odkaz na záznam soubor s příponou .itrl umožňující zobrazení záznamu • vyhodnocení hodnoty pole – vrátí hodnotu uvedeného pole z uvedeného záznamu patřícího do databáze vybrané jako typ; u výrazů typu text vyhodnotí libovolný typ výrazu a vrátí textovou hodnotu, u ostatních typů výrazů vyhodnotí pouze výrazy stejného typu, pokud bude vyhodnocovat výraz jiného typu, vrátí prázdnou hodnotu

  Operátor vyhodnocení hodnoty pole má specifické použítí pro vyhodnocování hodnot polí uvedených jako náhrady za značky %1 až %9. Na obrázku 48.13 vidíte příklad použítí tohoto operátoru ve výpočtu hodnoty pole Detail z webu podle IČ, kdy vrací hodnotu pole uvedeného jako 1. náhrada vzoru adresy pro detail z webu v nastavení pracovní skupiny, tj. hodnotu pole IČ vybraného zájemce nebo společnosti.


  PIC
  Obrázek 48.13: Detail výpočtu hodnoty pole Detail z webu podle IČ

 • jednotky pro zdroje – vrátí hodnotu odpovídající podílu práce daného zdroje či zdrojů na vytížení (pole Jednotky)

  Na obrázku 48.14 vidíte část výpočtu pomocného pole Podíl, na základě kterého je vypočítáváno vytížení zdojů. Pomocí operátoru Jednotky pro zdroje (UNITSFOR) je zde hodnota zadaná do pole Jednotky u úkolu přiřazeného více vlastníkům rozpočítávána pro jednotlivé konkrétní vlastníky.


  PIC
  Obrázek 48.14: Detail výpočtu hodnoty pole Podíl

 • číslo kopie – umožňuje jednotlivé výskyty automaticky vytvořených záznamů označovat číslem kopie

  Operátor číslo kopie (COPYNUM) je použit např. při výpočtu názvu opakovaných schůzek, resp. názvů jednotlivých výskytů schůzek automaticky vytvořených dle předpisu pro opakované schůzky, viz obrázek 48.15 níže.


  PIC
  Obrázek 48.15: Výpočet názvu opakované schůzky

 • odkaz přes záznam – vrátí uvedenou hodnotu z uvedeného záznamu; výběr databáze u kolonky Typ umožňuje odkazovat na záznamy s jiným kontextem než má vypočítávané pole; viz obrázek 48.7, argument Vzdálenost

  Na obrázku 48.16 znázorňujícím výpočet hodnoty pomocného pole Zástupce vlastníka vidíte použití operátoru Odkaz přes záznam v situaci, kdy první argument může obsahovat více hodnot. Výpočet vrací všechny možné hodnoty, v tomto případě tedy všechny uživatele uvedené jako zástupce zdrojů u všech vlastníků úkolu.


  PIC
  Obrázek 48.16: Výpočet hodnoty pomocného pole Zástupce vlastníka

 • automatický záznam – vrátí odkaz na uvedené pořadí automaticky vygenerovaného záznamu předpisem vybraným jako typ, např. na první výskyt opakovaného úkolu

  Obrázek 48.17 zobrazuje detail výpočtu hodnoty pole Tisk u vydaných faktur. Operátor automatický záznam zde vrátí vygenerovaný dokument automaticky vygenerovaný na základě vydané faktury – podobu vydané faktury pro tisk (kolonka Typ nabízející předpisy pro generování záznamů v tomto případě neumožňuje výběr, protože v systému je k dispozici pouze jeden předpis pro generování vygenerovaných dokumentů).


  PIC
  Obrázek 48.17: Výpočet hodnoty pole Tisk

 • vytvoření odkazu – vrátí odkaz na záznam z databáze typu součin

  Obrázek 48.18 znázorňuje použití operátoru vytvoření odkazu ve výpočtu pomocného pole Koncept poznámky k úkolu aktivního uživatele, které je použito pro nastavení operace Uložit poznámku. Výpočet vrací odkaz na záznam z databáze Koncepty poznámek k úkolům, která je součinem databází úkolů a uživatelů, a pro každého uživatele majícího přístup k danému úkolu v ní existuje samostatný koncept poznámky daného úkolu. Operátor vybere koncept poznámky aktivního uživatele, což operaci Uložit poznámku následně umožní uložit pouze poznámku vytvořenou právě aktivním uživatelem (každý uživatel může mít k daného úkolu rozepsanou vlastní poznámku, kterou až do uložení jiní uživatelé nevidí, po uložení je poznámka dostupná všem uživatelům majícím přístup k poznámkám daného úkolu).


  PIC
  Obrázek 48.18: Výpočet hodnoty pomocného pole Koncept poznámky k úkolu aktivního uživatele

 • rekurzivní operace – operaci vybranou typem a definovanou v argumentu částice provede se všemi záznamy uvedenými v argumentu další; jako typy této operace jsou nabízeny operátory se dvěma argumenty stejného typu, přičemž typ vlevo další hodnoty řadí vlevo od první hodnoty, typ vpravo pak vpravo od první hodnoty

  Na obrázku 48.19 vidíte příklad použítí rekurzivní operace typu vlevo zřetězit (AB) na detailu výpočtu pole Číslo (operátor zřetězit (AB) viz dále). Výpočet zřetězí číslo úkolu v rámci projektu s čísly jeho případných rodičů, přičemž čísla rodičů se řadí vlevo od čísla úkolu.


  PIC
  Obrázek 48.19: Detail výpočtu čísla úkolu

 • aktivní záznam – vrátí záznam, v jehož kontextu výpočet probíhá, viz operátor SELF na obrázku 48.11

Operátory pro vícehodnotová pole

 • sloučení vícenásobných hodnot – jako hodnotu vícehodnotového pole vrátí všechny uvedené hodnoty

  Obrázek 48.20 znázorňuje výpočet pomocného pole Potvrzení účastníci, které je dále použito pro výpočet pole, na němž je založen parametr Zahrnující u sestavy Kalendář činností. Výpočet pomocí operátorů sloučení vícenásobných hodnot (++), rozdíl vícenásobných hodnot (–) a spojení hodnot z databází (viz dále) určí potvrzené účastníky schůzek, tedy autora schůzky, povinné účastníky schůzky, účastníky s rezervací a nepovinné účastníky s pozvánkou, kteří potvrdili účast, z této skupiny pak odebere povinné účastníky, kteří svou účast na dané schůzce odmítli.


  PIC
  Obrázek 48.20: Výpočet hodnoty pomocného pole Potvrzení účastníci

 • jednoznačná hodnota z vícenásobné – pokud bude argument obsahovat právě jednu hodnotu, vrátí tuto hodnotu; pokud bude argument obsahovat více hodnot nebo žádnou hodnotu, vrátí prázdnou hodnotu

  Na obrázku 48.21 vidíte příklad použití operátoru jednoznačná hodnota z vícenásobné ve výpočtu pomocného pole Efektivní nákladová sazba. Pokud úkol nemá zadanou vlastní nákladovou sazbu a má právě jednoho vlastníka, vrátí výpočet hodinovou sazbu uvedeného vlastníka.


  PIC
  Obrázek 48.21: Výpočet hodnoty pomocného pole Efektivní nákladová sazba

 • n-tý člen množiny – vrátí hodnotu s uvedeným pořadím z uvedené množiny hodnot
 • průnik vícenásobných hodnot – vrátí hodnoty uvedené zároveň v argumentu A i B
 • rozdíl vícenásobných hodnot – vrátí hodnoty uvedené v argumentu A, které nejsou zároveň uvedeny v argumentu B
 • je vícenásobná hodnota prázdná – vrátí hodnotu ano, pokud je uvedená vícenásobná hodnota prázdná, v ostatních případech vrátí hodnotu ne, viz obrázek 48.12
 • vícenásobná hodnota obsahuje – vrátí hodnotu ano, pokud uvedená vícenásobná hodnota obsahuje hodnotu uvedenou v argumentu Jednoduchá hodnota, v ostatních případech vrátí hodnotu ne

  Obrázek 48.22 znázorňuje použití operátoru vícenásobná hodnota obsahuje na pomocném poli Má přístup k financím?, které je použito jako přístupový filtr pro zobrazení sestavy nákladů. Tento výpočet vyhodnocuje, zda je mezi rolemi uživatele uvedena hodnota Finančník.


  PIC
  Obrázek 48.22: Výpočet hodnoty pomocného pole Má přístup k financím?

 • vícenásobná operace – operaci vybranou typem provede se všemi hodnotami vícehodnotového pole
 • počet hodnot – vrátí počet hodnot vícehodnotového výrazu
 • filtrovací operátory vybrat hodnoty menší nebo rovny nějaké hodnotě, vybrat hodnoty menší než nějaká hodnota, vybrat hodnoty větší nebo rovny nějaké hodnotě, vybrat hodnoty větší než nějaká hodnota – vrátí hodnoty z uvedené množiny vyhovující stanovené podmínce

Databázové operátory

 • následující mezi záznamy – vrátí hodnotu odpovídající následujícímu, případně předcházejícímu záznamu splňujícímu definované podmínky; výběrem typu je možné určit, zda se bude hledat po, resp. před záznamem či hodnotou a dále to, zda mají být dané záznamy řazeny podle čísla, řetězce nebo přirozeného řazení
 • zřetězit (AB) – zřetězí hodnoty uvedené v argumentech, či zřetězí, resp. sestupně zřetězí texty ze záznamů splňujících definované podmínky; výběrem typu je možné určit databázi, jejichž záznamů se zřetězení týká a způsob, podle kterého se budou texty řetězit
 • spojení hodnot z databáze – vrátí uvedené hodnoty ze všech záznamů dané databáze splňujících definované podmínky a spojí je do vícenásobné hodnoty

  Na obrázku 48.23 vidíte použití operátoru spojení hodnot z databáze ve výpočtu hodnoty pole Potvrzení účastníci. Pomocí tohoto operátoru jsou vybráni adresáti, kteří na pozvánce odmítli svou účast na vybrané schůzce (celý popis výpočtu tohoto pole naleznete u obrázku 48.20).


  PIC
  Obrázek 48.23: Detail výpočtu hodnoty pomocného pole Potvrzení účastníci

 • pořadí mezi záznamy – vrátí pořadí záznamu splňujícího definované podmínky mezi záznamy z vybrané databáze; výběrem typu je možné určit hodnotu, podle které budou záznamy vybrané databáze řazeny
 • vnořená sumarizace – vrátí uvedenou hodnotu sumarizovanou za všechny záznamy splňující definované podmínky; aby měl tento operátor smysl, musí mít pole použité jako hodnota definovanou agregaci, resp. pokud je jako hodnota použit výraz, je brán jako by měl definovanou agregaci „počítané skupiny"(viz sekce Agregace hodnot vybraných polí v kapitole 47)

  Obrázek 48.24 znázorňuje výpočet hodnoty pole Kombinovaný konec projektu s použitím operátoru vnořená sumarizace. Výpočet v tomto případě vyhodnocuje hodnoty pole Kombinovaný konec u všech úkolů patřících do vybraného projektu a vrátí nejvzdálenější z těchto hodnot (pole Kombinovaný konec má zvolenou agregaci „poslední“).


  PIC
  Obrázek 48.24: Výpočet hodnoty pole Kombinovaný konec projektu

 • existují záznamy – vrátí hodnotu ano, pokud v databázi vybrané v kolonce Typ existuje alespoň jeden záznam splňující definované podmínky, v ostatních případech vrátí hodnotu ne

  Výpočet hodnoty pomocného pole Existují výrobní projekty?, obrázek 48.25, které je použito jako přístupový filtr pro zobrazení sestavy výrobních projektů, ukazuje příklad použití operátoru existují záznamy. V tomto případě výpočet vyhodnocuje, zda v pracovní skupině existují záznamy z databáze projektů označené jako výrobní typ projektu.


  PIC
  Obrázek 48.25: Výpočet hodnoty pomocného pole Existují výrobní projekty?

 • počet záznamů – vrátí počet záznamů v databázi vybrané v kolonce Typ splňujících definované podmínky

Historické operátory

 • odkaz na časovou hodnotu – umožňuje pro výrazy, které nejsou historické, vracet hodnoty k uvedeným časovým okamžikům; aby měl tento operátor smysl, musí být jako proměnná použito pole s historií:
 • pro proměnnou s historií v období je možné zadat libovolný den období a pomocí typu vybrat délku intervalu, pro který bude uvedená hodnota platná (kalendářní rok, měsíc atd.), případně definovat vlastní časový interval
 • pro proměnnou s historií ode dne vrátí historickou hodnotu "ke dni"

  Obrázek 48.26 na pomocném poli Má být generován? ukazuje příklad použití operátoru odkaz na časovou hodnotu, v němž je použita proměnná s historií ode dne – pole Frekvence výkazů práce ke dni. Výpočet zjišťuje, zda má pracovník k začátku či ke konci období dané frekvence výkazu práce přiřazenou frekvenci výkazu práce, a pokud ano, je pak pro daného pracovníka na dané období vygenerován výkaz práce.


  PIC
  Obrázek 48.26: Výpočet hodnoty pomocného pole Má být generován

 • vytvoření časové hodnoty – pro výrazy s historií umožňuje z nehistorických hodnot vytvářet hodnoty historické:
 • pro pole s historií ode dne je možné zvolit typ vytvoření historie po dnech či po měsících, argumenty od kdy a do kdy vytvoří období, pro které se historické hodnoty počítají, argument perioda určí počet dnů, případně měsíců, po které bude uvedená hodnota v daném období platná
 • pro pole s historií v období vrátí uvedenou hodnotu pro uvedený den

Obrázek 48.27 znázorňuje výpočet hodnoty pole Skutečné náklady (pole s historií v období), které je použito pro zobrazování časových údajů v hodnotové lince sestavy nákladů. Pomocí operátoru vytvoření časové hodnoty je ke dni ukončení úkolu vytvořena historická hodnota představující skutečné paušální náklady úkolu, tedy ke dni ukončení úkolu budou k nákladům úkolu připočteny i paušální náklady.


PIC

Obrázek 48.27: Detail výpočtu hodnoty pole Skutečné náklady

Ve výpočtu hodnoty pomocného pole Vývoj zbývající práce (pole s historií ode dne) jsou použity oba historické operátory. Operátor odkaz na časovou hodnotu v rozmezí má jako argument „do kdy"použit operátor vytvoření časové hodnoty po dnech, viz obrázek 48.28. Tento výpočet pro každý den období od začátku práce na úkolu do konce úkolu od celkové zbývající práce ke dni odečítá kumulovanou práci od začátku úkolu k danému dni a vyjadřuje tak, kolik k danému dni zbývá na úkolu odpracovat.


PIC

Obrázek 48.28: Detail výpočtu pomocného pole Vývoj zbývající práce

Jazykové operátory

 • odkaz na jazykovou hodnotu – umožňuje pro výrazy, které nejsou lokalizované, odkazovat se na lokalizované hodnoty
 • Jazyk – umožňuje z nelokalizovaných hodnot vytvářet hodnoty, které jsou různé pro různé jazykové mutace aplikace

Na obrázku 48.29 vidíte použití operátoru Jazyk, který má využítí zejména v podmíněných výrazech, v tomto příkladě umožní v různých jazykových mutacích aplikace otevírat odlišné webové stránky sloužící pro hledání informací o zájemcích.


PIC

Obrázek 48.29: Výpočet hodnoty pole Vzor adresy pro detail z webu

Operátory pro práci s barvami

 • Složení barvy – umožňuje číselné hodnoty převést na barvy; v kolonce Typ lze zvolit, zda se má barva skládat z červené, zelené a modré složky nebo z odstínu, sytosti a hodnoty
 • Barevná složka – umožňuje složku barvy vybranou v kolonce Typ převést na číselnou hodnotu