Ochrana údajov

Prehlásenie spoločnosti

Vaše právo na súkromie je pre Heaven Industries, s.r.o. veľmi dôležité. Uvedomujeme si, že ak sa rozhodnete poskytnúť nám informácie o vás, predpokladáte, že s nimi budeme nakladať zodpovedne. Sme toho názoru, že takéto informácie by mali byť použité výhradne za účelom poskytnúť vám lepšie služby. Toto prehlásenie sme spísali preto, aby sme vás zoznámili s našimi postupmi uplatňovanými pri nakladaní s informáciami. Dúfame, že vám umožní sa kvalifikovane rozhodnúť, ako sa zachovať v prípade, že na našich stránkach budete požiadaní o poskytnutie osobných informácií.

Právne predpisy

Informácie o spracovaní osobných údajov podľa § 11 odseku 1 a § 18 odseku 2 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení a podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (GDPR) s účinnosťou od 25.5.2018 a vykonávacími predpismi k nemu.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Heaven Industries, s.r.o., so sídlom Osadní 324/12A, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, IČO 26151341, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 74808.

Poskytnuté osobné údaje

Pri objednávaní produktu alebo služby od vás potrebujeme údaje, ktoré sú vo formulároch označené ako povinné (napr. vaše meno a priezvisko, fakturačná adresa). Ďalej pre potvrdenie objednávky, služby či zaslanie prihlasovacích údajov potrebujeme vašu e-mailovú adresu.

Pri objednávaní produktu či služby môžete vyplniť aj nepovinné údaje (napr. telefónne číslo), ktoré nám pomáha k rýchlejšej a efektívnejšej komunikácii. Tieto nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Automaticky spracovávané údaje

Pri návšteve našich www stránok o vás môžeme získavať a zhromažďovať informácie (napr. čas prístupu, IP adresu počítača, verziu operačného systému a internetového prehliadača, navštívené stránky nášho webu). Takto získané informácie sú anonymizované a nemožno pomocou nich určiť konkrétneho užívateľa.

Na tento účel môžu byť využívané cookies. Sú to malé textové súbory, do ktorých sa ukladajú informácie o využívaní našich www stránok. Pre tieto účely je využívaný skript spoločnosti Google, Inc. či Seznam, a.s. Získané dáta sú využívané na analýzu návštevnosti našich www stránok alebo pre zobrazovanie relevantné reklamy na cudzích webových stránkach.

Pre zabránenie ukladanie súborov cookies môžete dočasne využiť funkciu anonymného prehliadanie alebo ich môžete natrvalo zakázať vo vašom internetovom prehliadači.

Účel a doba spracovávania osobných údajov

Nákup produktu či služby - osobné údaje spracovávame z dôvodu uzatvárania a plnenia zmluvných vzťahov.

Užívateľská podpora a starostlivosť o zákazníkov - osobné údaje spracovávame z dôvodu identifikácie pri odpovedaní vašich dotazov.

V zmysle § 5 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov sa jedná o spracovaní osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, kde nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Doba uchovávania osobných údajov je po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Marketingové účely - osobné údaje spracovávame z dôvodu zasielania obchodných oznámení či telefonických ponúk našich produktov a služieb.

Podľa zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Doba uchovávania osobných údajov je 7 rokov alebo do odvolania takého súhlasu.

Prístup k osobným údajom

Subjekt osobných údajov má najmä právo: odvolať svoj súhlas so spracovaním, opraviť či doplniť svoje údaje, požadovať obmedzenie ich spracovania, vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu, byť informovaný o porušení zabezpečenia a za určitých podmienok na vymazanie niektorých osobných údajov.

Ďalej má právo na prístup k informáciám ako: účel spracovania, kategórie údajov, zdroj údajov, kto je príjemca údajov a plánovaná doba uchovávania údajov.

Správca osobných údajov má právo za poskytnuté informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Vysvetlenie spracovania a likvidácia osobných údajov

Subjekt osobných údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného života alebo v rozpore so zákonom môže požiadať správcu o vysvetlenie alebo o odstránenie takto vzniknutého stavu. Najmä sa môže jednať o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu údajov.

Likvidácia osobných údajov sa netýka dokumentov, ktoré je nutné podľa zákona uchovávať (napr. faktúra) či pre určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov.

Prenos osobných údajov tretím stranám

Spoločnosť Heaven Industries, s.r.o. neposkytuje tretím stranám žiadne osobné údaje pre reklamné a marketingové účely.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v prípade ochrany práv spoločnosti Heaven Industries, s.r.o. či v prípade, keď to vyžaduje zákon alebo orgán štátnej moci.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, ukladáme v zabezpečených databázach. Servery sú uložené v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným a auditovaným prístupom.

Na koho sa môžem obrátiť?

Pre prípadné otázky, pripomienky, vznesenie námietky alebo vysvetlenia ohľadom ochrany osobných údajov nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese privacy@heaven-industries.com.