📞 220 570 270

Používateľská príručka
III  Řízení podpory a údržby

Kapitola 35 - Propojení obchodu a servisu

V tejto kapitole:

Tato kapitola popisuje další možnosti používání Instant Teamu plynoucí z propojení funkcionality Řízení vztahů se zákazníky s funkcionalitou Řízení podpory a údržby.

Jestliže se vaše obchodní příležitosti týkají poskytování servisních služeb, můžete si k příležitosti přiřadit zařízení, k němuž se nabízené služby vztahují. U příležitostí, jejichž součástí je i prodej zařízení, které má být následně servisováno, si můžete vytvořit nová zařízení ze šablon zařízení.

Při úspěšném uzavření takovýchto příležitosti pak bude automaticky vygenerován požadavek se servisním úkolem pro daná zařízení.

Propojení obou funkcionalit zároveň umožní analyzovat poskytované servisní služby z pohledu jednotlivých společností.

Vytváření požadavků z příležitostí

Před vytvořením požadavku v kontextu příležitosti je třeba si nejdříve na záložce Rozpis v okně příležitosti rozepsat položky příležitosti – tedy nabízené výrobky či služby, viz kapitola 20, sekce Rozpis velikosti příležitosti.

K odpovídajícím položkám pak v poli Týká se zařízení přiřaďte zařízení ze své evidence, a to buď přímo zapsáním názvu zařízení nebo vyhledáním zařízení pomocí nabídek pole.


PIC

Obrázek 35.1: Přiřazení zařízení k položce příležitosti

Přehled zařízení, která jste s položkami příležitosti propojili, naleznete na záložce Zařízení. Aplikace zároveň předpokládá, že úspěšné uzavření příležitosti bude spojeno se servisním zásahem u zákazníka. Úkol pro tento zásah je možné specifikovat v horní části záložky Zařízení.


PIC

Obrázek 35.2: Záložka Zařízení v okně příležitosti

V poli Název úkolu úkol můžete úkol pojmenovat (je předpřipraveno označení Instalace), v poli Pracnost úkolu odhadněte předpokládanou pracnost, v poli Termín úkolu zvolte začátek práce na úkolu a v poli Technik vyberte technika, který bude servisní zásah provádět.

V okamžiku úspěšného ukončení příležitosti pak kromě samotného označení příležitosti za vyhranou dojde k vytvoření nového požadavku, resp. k otevření okna pro definici nového požadavku s předpřipravenými úkoly pro jednotlivá propojená zařízení.

Pro úspěšné uzavření příležitosti, se kterou bylo propojeno zařízení, slouží tlačítko Označit za vyhranou a vytvořit požadavek v nástrojové liště okna příležitosti.

Vytvoření zařízení v příležitosti

U příležitostí nabízejících i prodej zařízení, které budete servisovat, resp. u příležitostí týkajících se zařízení, které dosud ve své evidenci nemáte, umožňuje aplikace vytvořit nové zařízení přímo v kontextu dané příležitosti.

K jednotlivým položkám příležitosti, ke kterým chcete nová zařízení vytvořit, přiřaďte ve sloupci Šablona zařízení šablony, podle kterých by měla nová zařízení vzniknout.

U položek propojených s produktem se automaticky jako šablona zařízení propíše šablona zařízení uvedená u produktu (podrobnosti o přiřazení šablony zařízení k produktu viz dále).


PIC

Obrázek 35.3: Vytváření zařízení pro položky příležitosti

Před úspěšným uzavřením příležitosti, až budete mít dojednánu konečnou podobu budoucího obchodu, použijte tlačítko v nástrojové liště Vygenerovat zařízení k příležitosti. Tím dojde k vytvoření patřičného počtu zařízení – podle množství uvedeného u jednotlivých položek se vygenerují nová zařízení pro všechny položky s přiřazenou šablonou zařízení. Jako název zařízení bude automaticky propsán název položky. Nově vytvořená zařízení uvidíte ve sloupci Týká se zařízení a na záložce Zařízení. Tam můžete také zařízení blíže specifikovat a nadefinovat úkol na jejich instalaci, viz obrázek 35.2 výše.

Použitím tlačítka Označit za vyhranou a vytvořit požadavek se pro nová zařízení zároveň automaticky vygenerují opakované úkoly dle předpisů u jednotlivých zařízení.

Vytváření zařízení z produktů

Pokud máte v aplikaci definovány produkty (viz obrázek 26.1) a tyto produkty odpovídají zařízením, je možné zařízení vytvářet také přímo v kontextu produktů.

V okně s podrobnostmi produktu můžete k produktu přiřadit šablonu zařízení a následně nové zařízení vytvořit pomocí tlačítka Nové zařízení z produktu v nástrojové liště okna produktu. Jako název nového zařízení bude automaticky propsán název produktu.


PIC

Obrázek 35.4: Vytvoření zařízení z produktu

Šablona zařízení nastavená u produktu se zároveň propíše jako šablona zařízení při vytváření zařízení v kontextu příležitostí.

Přehled servisních služeb společnosti

Všechny smlouvy, zařízení i požadavky, které máte v Instant Teamu vytvořeny, je možné prostřednictvím pole Společnost propojit se společnostmi. Díky tomu pak můžete v kontextu jednotlivých společností snadno sledovat a analyzovat poskytované servisní služby.

V okně společnosti se zobrazují záložky Zařízení, Smlouvy a Požadavky, které obsahují základní údaje o smlouvách uzavřených se společností, o zařízeních prodaných dané společnosti nebo pro danou společnost servisovaných a o požadavcích vzešlých od dané společnosti.


PIC

Obrázek 35.5: Přehled požadavků společnosti


PIC

Obrázek 35.6: Přehled smluv se společností


PIC

Obrázek 35.7: Přehled zařízení ve společnosti