📞 220 570 270

Galéria - screenshoty

Ganttov diagram
Ganttov graf jasne ukazuje predpokladaný dátum začiatku a ukončenia úloh, rovnako ako ich vzájomné vzťahy a priradenie zdrojov. Je ľahko pochopiteľný a jednoducho upraviteľný. Preto je ako informačné médium uprednostňovaný vrcholovými menežérmi.

Ganttov graf môže byť zobrazený v rôznej úrovni detailov (od dňov po roky) a skupinové úlohy môžu byť zbalené, aby sa predišlo zavaleniu informáciami. Instant Team podporuje rozdelenie veľkých grafov pri tlači na viac stránok a to horizontálne i vertikálne.

screen
Vyťaženie zdrojov
Na získanie optimálneho prehľadu o vyťažení jednotlivých zdrojov naprieč všetkými projekty a riešenia ich prípadného preťaženia slúži zostava Vyťaženie zdrojov, ktorá je rozdelená na dve časti. V hornej obsahuje vnorenú zostavu Podrobné vyťaženie a v dolnej potom zostavu Celkové vyťaženie.

Podrobné vyťaženie slúži na sledovanie vyťaženia zdrojov naprieč projekty. Jednotlivé plánované činnosti (úlohy, schôdzky a absencie) sú tu zoskupené podľa zdrojov za zobrazenej časové obdobie. Okrem dobrého prehľadu o vyťaženosti jednotlivých zdrojov vám táto zostava umožňuje si ľahko zobraziť aj to, na akých konkrétnych činnostiach majú tieto zdroje v danom časovom úseku pracovať.

Celkové vyťaženie ukazuje vyťaženia zdrojov úlohmi, schôdzkami či absenciami, voľnú kapacitu zdroje a dobu, na ktorú má zdroj naplánovanú prácu nad rámec svojej kapacity formou skladaného stĺpcového grafu.

Úroveň detailu môže byť nastavená na dni, týždne, mesiace, štvrťroky alebo roky. Informácie pre ktorýkoľvek zdroj môže byť rozbalená, aby zobrazila jednotlivé úlohy zdroje naplánované do zobrazeného časového obdobia. Jednotlivé bunky tabuľky sú pre väčšiu prehľadnosť farebne zvýraznené.

Na získanie optimálneho prehľadu o vyťažení zdrojov pracujúcich na jednom projekte slúži záložka Vyťaženie zdrojov v okne projektu.

Vyťaženie projektov je teraz ešte zrozumiteľnejšie, pretože u každého zdroja hneď podľa farbičky spoznáte, na ktorom projekte má v danom období pracovať. A ak máte zdrojov veľa, môžete si ich rozdeliť do zložiek - kategórií a zobraziť si ľahko vyťaženia len za vybranú kategóriu zdrojov.

screen
Kritická cesta
Kritická cesta je sled nadväzujúcich úloh (kritických úloh) v projekte, ktorých prípadné meškanie oneskorí dokončenie celého projektu. Ale aj naopak, skrátením času niektoré kritické úlohy môžeme dosiahnuť skrátenie celého projektu.

Analýza kritickej cesty je preto dôležitá pre nájdenie možností, ako čas dokončenie projektu skrátiť a identifikovanie tých úloh, ktoré sú pre úspech projektu najrizikovejšie.

Tiež si pre dokončenie projektov vytvárate časové rezervy? To robíte správne a Instant Team vám teraz pomôže sledovať, ako sa veľkosť týchto rezerv mení v čase. Stanovte projektu pevný termín najskoršieho ukončenia a Instant Team bude sledovať, koľko času zostáva medzi týmto koncovým termínom a plánovaným ukončením projektu. Ak sa táto rezerva percentuálne zníži pod vami stanovenú úroveň, Instant Team vás na tento potenciálny problém automaticky upozorní.

screen
Preberanie a schvaľovanie úloh
Vlastníci zdrojov majú svoje úlohy prehľadne roztriedené podľa naléhavosti. Nové im zadané úlohy dostanú najprv na prevzatie a po dokončení sa následne posielajú na schválenie.

screen
Finančné riadenie
Do Instant Teamu možno zadať hodinové sadzby jednotlivých projektových zdrojov alebo prípadne priamo u úloh materiálové náklady. Následne sa automaticky vypočítajú predpokladané aj skutočné náklady na projekt.
Vedľa nákladov možno pre jednotlivé projekty jednoducho plánovať a sledovať aj výnosy a záväzky.

Zadajte, po akých častiach a na základe akých termínov očakávate fakturáciu, a systém vám pomôže aj s plánovaním a sledovaním cash-flow.

screen

V Instant Teamu možno k jednotlivým projektom vytvárať faktúry, ktoré môžu byť pripravené na základe pokroku v projekte od minulej fakturácie, či môžu byť pripravené aj ručne.

screen
Kalendár
Kalendár zobrazuje naplánované úlohy po dňoch (v dennom, týždennom a mesačnom pohľade) alebo po mesiacoch (v štvrťročnom a ročnom pohľade). Pre zlepšenie orientácie môžu byť úlohy filtrované podľa projektu alebo zdroja.

screen
Šablóny projektov
Ak vo svojom portfóliu máte viacero podobných projektov, môžete si vytvárať projektové šablóny, z ktorých jednoducho vytvoríte nový projekt, ktorý potom prispôsobíte aktuálnym potrebám.

Šablónu môžete tiež jednoducho vytvoriť z už existujúceho reálneho projektu a potom upraviť. Zdieľanie znalostí a projektových metodík medzi jednotlivými projektmi je vďaka tomu jednoduchšie a ušetríte množstvo práce.

Pre testovanie či inšpiráciu môžete využiť 6 predpripravených šablón projektov.

screen
Riadenie podpory a údržby
Po zapnutí funkcie “Riadenie podpory a údržby” v nastavení pracovnej skupiny môžu užívatelia v úlohe “Technik” začať v Instant Teamu spravovať požiadavky a využívať databázu produktov a zmlúv.

screen

Najdôležitejšou súčasťou práce v oblasti Riadenia podpory a údržby je včasné a efektívne riešenie požiadaviek zákazníkov. Instant Team umožňuje plánovať a sledovať jednotlivé kroky technikov pri realizácii požiadaviek, vyhodnocovať uzavreté požiadavky či napríklad vytvárať požiadavky z došlých e-mailových správ.

screen

Potrebujete v rámci konania servisu evidovať aj zariadenie, o ktoré sa staráte? Teraz už túto evidenciu môžete tiež robiť v Instant Teamu. Navyše uvidíte, ktoré servisné úkony na akých zariadeniach prebehli a môžete aj plánovať údržbu zariadení na roky dopredu.

screen
Smerné plány
Instant Team umožňuje uloženie aktuálneho plánu, odhadov prácnosti, nákladov, výnosov a zisku do neobmedzeného množstva smerných plánov projektu, ktoré sú následne k dispozícii pre porovnanie s aktuálnym plánom alebo medzi sebou.

Grafické porovnanie je k dispozícii v okne projektu formou prehľadných budíkov, ktoré zobrazujú časovú odchýlku, odchýlku prácnosti, nákladov, výnosov, zisku a aktuálnej rozpracovanosti.

screen

Detailné porovnanie je k dispozícii vo forme Ganttovho diagramu a prehľadové zostavy za vybraný projekt alebo za celé projektové portfólio.

screen
Výkazy práce
Základným nástrojom pre vyplňovanie výkazov práce je vytváranie tzv. položiek výkazov práce, do ktorých následne môžete k jednotlivým úlohám vykazovať prácu na nich strávenú. Každá položka už vo svojom názve obsahuje informácie o tom, k akému úlohy sa vzťahuje, kto je jej vlastníkom, typ položky a v akom období je čas v nej vykázaný.

screen
Plánovanie absencií
Instant Team obsahuje zostavu pre plánovanie absencií zdrojov (napr. dovolenky či choroba), ktorá pomáha plánovať vyťažovanie zdrojov. Vlastníci zdrojov môžu vytvárať žiadosti, ktoré môžu byť ďalej schvaľované.

screen
Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Po zapnutí funkcie "Riadenie vzťahov so zákazníkmi" v nastavení pracovnej skupiny môžu užívatelia v úlohe "Obchodník" začať v Instant Teamu evidovať spoločnosti, kontakty, záujemcov a obchodné príležitosti.

screen
Rozvíjanie príležitostí
Úspešná realizácia obchodných príležitostí, ako je napr. získanie nového zákazníka, ponuka doplnkových služieb alebo predĺženie spolupráce s existujúcimi zákazníkmi, tvorí základ činností v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi. Instant Team vám umožní sledovať a vyhodnocovať počet, stav a finančný objem obchodných prípadov aj ich jednotlivých krokov za zvolené časové obdobie.

screen
Správa spoločností a kontaktov
Neoddeliteľnou súčasťou riadenia vzťahov so zákazníkmi je aj udržiavanie aktuálneho a komplexného prehľadu o spoločnostiach, s ktorými prichádzate do obchodného vzťahu, vašich kontaktoch v týchto spoločnostiach a komunikácia s nimi.

screen
Schôdzky
Instant Team umožňuje aj rozosielanie pozvánok na schôdzky vrátane zaznamenanie reakcií účastníkov.

screen

Organizátor schôdzky, resp. vedúci projektu, ku ktorému sa schôdzka vzťahuje, môže zverejniť program plánovanej schôdzky.

screen

Ku každej schôdzke môžu organizátori zadávať program a k hotovej schôdzke zaznamenať jej zápis vo forme bodov s informáciami o priebehu a výstupoch schôdzky.

screen

Úlohy vyplývajúce zo schôdzky je možné sledovať medzi ostatnými úlohami a pri následnej schôdzke ľahko skontrolovať ich splnenie.

screen
Vytvorenie viacerých záznamov zo schránky naraz
Máte zoznam projektových úloh už napísaný, napríklad v Exceli? Stačí zoznam vybrať, skopírovať do schránky a potom vložiť do bunky "Nová úloha" v Instant Teame. A štruktúru projektu si potom ľahko upravíte pomocou skratiek Shift+Alt+→ a Shift+Alt+← pre zanorenie a vynorenie úlohy v hierarchii.

screen
Rozpisy príležitostí a tlač ponuky
Používate Instant Team aj pre riadenie obchodu? Potom iste oceníte, že teraz môžete v programe tiež vytvárať ponuky a tlačiť je pomocou šablóny, ktorú si môžete prípadne sami upraviť k obrazu svojmu.

screen