📞 271 721 255

Galerie - screenshoty

Ganttův diagram
Ganttův diagram jasně ukazuje předpokládané datum započetí a skončení úkolů, stejně jako jejich vzájemné vztahy a přiřazení zdrojů. Je snadno pochopitelný a jednoduše upravitelný. Proto je jako informační médium upřednostňován vrcholovými manažery.

Ganttův diagram může být zobrazen v různé úrovni detailu (od dnů po roky) a skupinové úkoly mohou být sbaleny, aby se předešlo zavalení informacemi. Instant Team podporuje rozdělení velkých diagramů při tisku na více stránek a to horizontálně i vertikálně.

screen
Vytížení zdrojů
K získání optimálního přehledu o vytížení jednotlivých zdrojů napříč všemi projekty a řešení jejich případného přetížení slouží sestava Vytížení zdrojů, která je rozdělena na dvě části. V horní obsahuje vnořenou sestavu Podrobné vytížení a v dolní pak sestavu Celkové vytížení.

Podrobné vytížení slouží ke sledování vytížení zdrojů napříč projekty. Jednotlivé plánované činnosti (úkoly, schůzky a absence) jsou zde seskupeny podle zdrojů za zobrazené časové období. Kromě dobrého přehledu o vytíženosti jednotlivých zdrojů vám tato sestava umožňuje si snadno zobrazit i to, na jakých konkrétních činnostech mají tyto zdroje v daném časovém úseku pracovat.

Celkové vytížení ukazuje vytížení zdrojů úkoly, schůzkami či absencemi, volnou kapacitu zdroje a dobu, na kterou má zdroj naplánovanou práci nad rámec své kapacity formou skládaného sloupcového grafu.

Úroveň detailu může být nastavena na dny, týdny, měsíce, čtvrtletí nebo roky. Informace pro kterýkoliv zdroj může být rozbalena, aby zobrazila jednotlivé úkoly zdroje naplánované do zobrazeného časového období. Jednotlivé buňky tabulky jsou pro větší přehlednost barevně zvýrazněny.

K získání optimálního přehledu o vytížení zdrojů pracujících na jednom projektu slouží záložka Vytížení zdrojů v okně projektu.

Vytížení projektů je teď ještě srozumitelnější, protože u každého zdroje hned podle barvičky poznáte, na kterém projektu má v daném období pracovat. A pokud máte zdrojů hodně, můžete si je rozdělit do složek - kategorií a zobrazit si snadno vytížení jen za vybranou kategorii zdrojů.

screen
Kritická cesta
Kritická cesta je sled navazujících úkolů (kritických úkolů) v projektu, jejichž případné zpoždění opozdí dokončení celého projektu. Ale i naopak, zkrácením času některého kritického úkolu můžeme dosáhnout zkrácení celého projektu.

Analýza kritické cesty je proto důležitá pro nalezení možností, jak čas dokončení projektu zkrátit a identifikování těch úkolů, které jsou pro úspěch projektu nejrizikovější.

Také si pro dokončení projektů vytváříte časové rezervy? To děláte správně a Instant Team vám teď pomůže sledovat, jak se velikost těchto rezerv mění v čase. Stanovte projektu pevný termín nejzazšího ukončení a Instant Team bude sledovat, kolik času zbývá mezi tímto koncovým termínem a plánovaným ukončením projektu. Pokud se tato rezerva procentuálně sníží pod vámi stanovenou úroveň, Instant Team vás na tento potenciální problém automaticky upozorní.

screen
Přebírání a schvalování úkolů
Vlastníci zdrojů mají své úkoly přehledně roztříděny dle naléhavosti. Nové jim zadané úkoly dostávají nejprve k převzetí a po dokončení je následně posílají ke schválení.

screen
Finanční řízení
Do Instant Teamu lze zadat hodinové sazby jednotlivých projektových zdrojů či případně přímo u úkolů materiálové náklady. Následně se automaticky vypočtou předpokládané i skutečné náklady na projekt.
Vedle nákladů lze pro jednotlivé projekty jednoduše plánovat a sledovat i výnosy a zisk.

Zadejte, po jakých částech a na základě jakých termínů očekáváte fakturaci, a systém vám pomůže i s plánováním a sledováním cash-flow.

screen

V Instant Teamu lze k jednotlivým projektům vytvářet faktury, které mohou být připraveny na základě pokroku v projektu od minulé fakturace, či mohou být připraveny i ručně.

screen
Kalendář
Kalendář zobrazuje naplánované úkoly po dnech (v denním, týdenním a měsíčním pohledu) nebo po měsících (ve čtvrtletním a ročním pohledu). Ke zlepšení orientace mohou být úkoly filtrovány podle projektu nebo zdroje.

screen
Šablony projektů
Pokud ve svém portfoliu máte více podobných projektů, můžete si vytvářet projektové šablony, ze kterých jednoduše vytvoříte nový projekt, který pak přizpůsobíte aktuálním potřebám.

Šablonu můžete také jednoduše vytvořit z již existujícího reálného projektu a poté upravit. Sdílení znalostí a projektových metodik mezi jednotlivými projekty je díky tomu snazší a ušetříte spoustu práce.

Pro testování či inspiraci můžete využít 6 předpřipravených šablon projektů.

screen
Řízení podpory a údržby
Po zapnutí funkce "Řízení podpory a údržby" v nastavení pracovní skupiny mohou uživatelé v roli "Technik" začít v Instant Teamu spravovat požadavky a využívat databázi produktů a smluv.

screen

Nejdůležitější součástí práce v oblasti Řízení podpory a údržby je včasné a efektivní řešení požadavků zákazníků. Instant Team umožňuje plánovat a sledovat jednotlivé kroky techniků při realizaci požadavků, vyhodnocovat uzavřené požadavky či například vytvářet požadavky z došlých e-mailových zpráv.

screen

Potřebujete v rámci řízení servisu evidovat i zařízení, o které se staráte? Teď již tuto evidenci můžete také dělat v Instant Teamu. Navíc uvidíte, které servisní úkony na jakých zařízeních proběhly a můžete i plánovat údržbu zařízení na roky dopředu.

screen
Směrné plány
Instant Team umožňuje uložení aktuálního plánu, odhadů pracnosti, nákladů, výnosů a zisku do neomezeného množství směrných plánů projektu, které jsou následně k dispozici pro srovnání s aktuálním plánem nebo mezi sebou.

Grafické srovnání je k dispozici v okně projektu formou přehledných budíků, které zobrazují časovou odchylku, odchylku pracnosti, nákladů, výnosů, zisku a aktuální rozpracovanosti.

screen

Detailní srovnání je k dispozici ve formě Ganttova diagramu a přehledové sestavy za vybraný projekt nebo za celé projektové portfolio.

screen
Výkazy práce
Základním nástrojem pro vyplňování výkazů práce je vytváření tzv. položek výkazů práce, do kterých následně můžete k jednotlivým úkolům vykazovat práci na nich strávenou. Každá položka již ve svém názvu obsahuje informace o tom, k jakému úkolu se vztahuje, kdo je jejím vlastníkem, typ položky a v jakém období je čas v ní vykázaný.

screen
Plánování absencí
Instant Team obsahuje sestavu pro plánování absencí zdrojů (např. dovolené či nemoc), která pomáhá plánovat vytěžování zdrojů. Vlastníci zdrojů mohou vytvářet žádosti, které mohou být dále schvalovány.

screen
Řízení vztahů se zákazníky
Po zapnutí funkce "Řízení vztahů se zákazníky" v nastavení pracovní skupiny mohou uživatelé v roli "Obchodník" začít v Instant Teamu evidovat společnosti, kontakty, zájemce a obchodní příležitosti.

screen
Rozvíjení příležitostí
Úspěšná realizace obchodních příležitostí, jako je např. získání nového zákazníka, nabídka doplňujících služeb nebo prodloužení spolupráce se stávajícími zákazníky, tvoří základ činností v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Instant Team vám umožní sledovat a vyhodnocovat počet, stav a finanční objem obchodních případů i jejich jednotlivých kroků za zvolené časové období.

screen
Správa společností a kontaktů
Nedílnou součástí řízení vztahů se zákazníky je i udržování aktuálního a komplexního přehledu o společnostech, se kterými přicházíte do obchodního vztahu, vašich kontaktech v těchto společnostech a komunikace s nimi.

screen
Schůzky
Instant Team umožňuje i rozesílání pozvánek na schůzky včetně zaznamenání reakcí účastníků.

screen

Organizátor schůzky, resp. vedoucí projektu, ke kterému se schůzka vztahuje, může zveřejnit program plánované schůzky.

screen

Ke každé schůzce mohou organizátoři zadávat program a k hotové schůzce zaznamenat její zápis ve formě bodů s informacemi o průběhu a výstupech schůzky.

screen

Úkoly vyplývající ze schůzky je možné sledovat mezi ostatními úkoly a při následné schůzce snadno zkontrolovat jejich splnění.

screen
Vytvoření více záznamů ze schránky najednou
Máte seznam projektových úkolů již napsaný, například v Excelu? Stačí seznam vybrat, zkopírovat do schránky a pak vložit do buňky "Nový úkol" v Instant Teamu. A strukturu projektu si pak snadno upravíte pomocí zkratek Shift+Alt+→ a Shift+Alt+← pro zanoření a vynoření úkolu v hierarchii.

screen
Rozpisy příležitostí a tisk nabídky
Používáte Instant Team i pro řízení obchodu? Pak jistě oceníte, že teď můžete v programu také vytvářet nabídky a tisknout je pomocí šablony, kterou si můžete případně sami upravit k obrazu svému.

screen